Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Assos Marmer: hierna te noemen www.assosmarmer.com houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van diverse apparatuur, toebehoren en dienstverlening op dit gebied;
2.Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Assos Marmer in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
3.Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Assos Marmer en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Assos Marmer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: kalenderdag;
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Assos Marmer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
10.Order: iedere opdracht van afnemer aan Assos Marmer;
11.Overmacht: elke van de wil van Assos Marmer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Assos Marmer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Assos Marmer of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2 – Identiteit van Assos Marmer
Assos Marmer
Basicweg 11E, 3821 BR Amersfoort
E-mailadres: info@assosmarmer.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Assos Marmer en de afnemer.
2.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door Assos Marmer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Assos Marmer niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Assos Marmer een order schriftelijk aanvaart of door Assos Marmer uitvoering aan een order wordt gegeven.
3.Alle opgaven door Assos Marmer van getallen, specificaties, afbeeldingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Assos Marmer kan er echter niet voorin staan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordien. Afwijkingen kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
4. Assos Marmer behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
5. Assos Marmer is niet gebonden aan orders welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie ten gevolge van prijswijzigingen, druk-, zet-, invoer- en/of programmeerfouten.

Artikel 5 – Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Assos Marmer zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Assos Marmer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Assos Marmer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 7 – Afleveringstermijnen
1.Een door Assos Marmer opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Assos Marmer geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Assos Marmer op de door die toeleveranciers aan Assos Marmer verstrekte gegevens.
2.Indien Assos Marmer voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Assos Marmer
3.De afnemer is verantwoordelijk voor de adressering van de bestelde goederen. Bij onjuiste adressering kan geen aanspraak worden gedaan bij Assos Marmer.
4.De maximale levertijd bedraagt 90 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Assos Marmer derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Mocht de afnemer niet akkoord willen gaan met het voorstel dan kan er gekozen worden voor ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
5.Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Assos Marmer heeft te allen tijde het recht om zonder meerkosten een overeenkomst in gedeelten af te leveren.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Assos Marmer de wijze van verzending en de daarbij behorende kosten aan de afnemer.
2. Assos Marmer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3.De afnemer draagt het risico van het product van het ogenblik af waarop deze op het opgegeven adres ter ontvangst wordt aangeboden.
4.Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Assos Marmer kenbaar heeft gemaakt.
5.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Bij bestellingen kan het voorkomen dat er maat werk of wellicht een bepaalde kleur geproduceerd moet worden door de fabrikant. Dit kan dan tussen 14 en 60 dagen duren voor de klant de bestelling ontvangt.
6.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Assos Marmer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Assos Marmer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Afhalen bij Assos Marmer
1.De afnemer kan uitsluitend betalen met contant geld of bankoverschrijving.
2.Vooraf betaalde producten kunnen alleen afgehaald worden na overleg van een legitimatiebewijs en vooraankondiging door de koper.

Artikel 10 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
2.Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Assos Marmer retourneren, conform de door Assos Marmer verstrekte instructies.

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Assos Marmer de aankoopsom, exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de terugzending of herroeping, crediteren.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Assos Marmer alleen worden uitgesloten indien Assos Marmer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1.a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
2.b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3.c. die snel kunnen bederven of verouderen;
4.d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Assos Marmer geen invloed heeft.

Artikel 13 – Verzuim/ontbinding
1.Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Assos Marmer gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Assos Marmer de afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Assos Marmer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door de afnemer voldoende zeker is gesteld.
3.Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van Assos Marmer op grond van de wet en de overeenkomst.
4.Ingeval zich een gebeurtenis zich voordoet als bedoeld in 13.1 (I) of 13.2 (II) zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Assos Marmer op de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Assos Marmer op de afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Assos Marmer gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Assos Marmer en haat gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelen teneinde Assos Marmer in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terug haling zijn voor de afnemer.

Artikel 14 – Conformiteit en garantie
1. Assos Marmer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Indien Assos Marmer producten aan de afnemer aflevert, die Assos Marmer van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik is gemaakt van derden, is Assos Marmer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Assos Marmer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
3.Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden. Doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Assos Marmer na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Assos Marmer in behandeling te worden genomen.
4.Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
5.Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
6. Assos Marmer is niet aansprakelijk voor reparatiekosten welke zijn voortgevloeid uit ondeugdelijk gebruik van het product.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1.Alle producten blijven eigendom van Assos Marmer, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de afnemer krachtens enige overeenkomst aan Assos Marmer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan de afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
2.Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is de afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten waarvan Assos Marmer eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de afnemer normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
3.Indien en zolang Assos Marmer eigenaar van de producten is, zal de afnemer Assos Marmer onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de afnemer Assos Marmer op Assos Marmer in eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
4.Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Assos Marmer. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeven.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten
1.Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Assos Marmer aan de afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Assos Marmer of diens toeleveranciers, en de afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Assos Marmer en de afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.De afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van artikel 16 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Assos Marmer of diens toeleveranciers kunnen bevatten en de afnemer verbindt zich alsdan deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
3.Het is de afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
4.Het is Assos Marmer toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.
5. Assos Marmer verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Assos Marmer zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

Artikel 17 – Prijzen
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan Assos Marmer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Assos Marmer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW.
4.Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Assos Marmer g geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor aflevering wijzigen, heeft Assos Marmer het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer door te berekenen. Dit zal tijdig door Assos Marmer bericht worden aan de afnemer. De afnemer heeft dan het recht op ontbinding of in stand houding van de overeenkomst.
5.Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Assos Marmer op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 18 – Betaling
1.De afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de overeengekomen termijn aan Assos Marmer betalen. Alle betalingen zullen op een door Assos Marmer aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
2.Alle aan de afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening. De Afnemer heeft verder niet het recht om enige betaling verplichting jegens Assos Marmer op te schorten.
3.Indien op enig moment bij Assos Marmer gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, heeft Assos Marmer het recht, alvorens (verder) te presteren van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Assos Marmer, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Assos Marmer.
4.Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Assos Marmer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5.De afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
6.Indien de afnemer jegens Assos Marmer in verzuim is, is hij verplicht Assos Marmer de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,- Euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
7.Indien Assos Marmer, nadat de afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
8.De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Assos Marmer te melden.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Assos Marmer is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2. Assos Marmer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en directe schade.
3.Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 19, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Assos Marmer te allen tijde beperkt tot 50% van de op grond van een overeenkomst door Assos Marmer aan de afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Assos Marmer in de periode van 4 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
4.Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Assos Marmer (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer Assos Marmer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Assos Marmer alle schade vergoeden die Assos Marmer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
5. Assos Marmer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, die middels een hyperlink vanaf de Assos Marmer website te benaderen zijn.

Artikel 20 – Overmacht
1.Indien Assos Marmer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2.Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
3.Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Assos Marmer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Assos Marmer zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 21 – Verplichtingen van de afnemer
1.De afnemer zal aan Assos Marmer alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Assos Marmer benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2.De afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door Assos Marmer te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
3.Indien is overeengekomen dat de afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Assos Marmer staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Assos Marmer het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Assos Marmer in rekening te brengen.

Artikel 22 – Overdracht van rechten en verplichtingen
1.Het is Assos Marmer toegestaan de in enige overeenkomst met de afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Assos Marmer worden overgedragen zal Assos Marmer de afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Assos Marmer is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
2.De afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Assos Marmer.

Artikel 23 – Klachtenregeling
1. Assos Marmer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Assos Marmer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij Assos Marmer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Assos Marmer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 24 – Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen Assos Marmer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.